ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تصویر

1

شهرام پورداد

 

 مدیر امور اداری

تلفن تماس: 35302415
2

مریم حمیدی رهبر

 

مسئول دفتر
حوزه ریاست ، معاونت آموزشی و پژوهشی

تلفن تماس: 35302430
فکس: 35302432


3

محسن قلی زاده

 

 کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس: 353024144

حسن رمضان نیا

  کارشناس آموزش

رشته های: ریاضی، آمار، علوم  کامپیوتر

تلفن تماس:35302417

5

سید روح الله حسین پور

 بایگانی ، اموال ، تشکیل کلاس و روابط عمومی

تلفن تماس: 353024136

فرزاد گردان

کارشناس امور دانشجویی

تلفن تماس : 35302413

 

7

معصومه صادقی

 

کارشناس پژوهشی

تلفن تماس : 35345413

 

8

فاطمه صغری قلی یان امیری

 

کارشناس گروه های ریاضی،  آمار، علوم کامپیوتر

تلفن تماس : 35302460


 

 

خدمات

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تصویر

1

رمضانعلی ابراهیم نژاد

 ساختمان اداری

تلفن تماس:35302430


2


قربان محسن نیا

 

 ساختمان اداری

تلفن تماس:353024303ابراهیم امیری

 

 ساختمان اساتید

تلفن تماس:35302460


 4

سیده اولیاء سبطی

 

ساختمان اساتید

تلفن تماس:35302460