جناب آقای دکتر احمد مردای

دانشکده علوم ریاضی : علوم کامپیوتر

مدیر گروه علوم کامپیوتردانشگاه مازندران


http://rms.umz.ac.ir/~ahmadmoradi/