جناب آقای دکتر علی ولی نژاد

دانشکده ریاضی : علوم کامپیوتر

مدیر گروه علوم کامپیوتر