هیأت رئیسه :

 
 
Email : yazdani@umz.ac.ir
 

 

 

 

 

معاون آموزشی دانشکده: دکترروح اله یوسف پورتلفن :35302479-011

 
Email : yousefpour@umz.ac.ir
 

 

 

 

معاون پژوهشی دانشکده: دکتر افشین فیاض موقر


تلفن :35302477-011  
 
Email : a_fayyaz@umz.ac.ir 

 

 

 
 
 
مدیر امور اداری دانشکده : شهرام پورداد

تلفن :35302415-011  
 
  
Email sh.pourdad@umz.ac.ir