تقویم دانشگاهی 96-95 دوره کارشناسی دانشگاه مازندران

 

 

 

نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

از شنبه 13/6/1395 تا سه شنبه 16/6/1395 ثبت نام دانشجویان کارشناسی(ورودی 94 و ماقبل)
چهارشنبه 17/6/95 ثبت نام با تاخیر
27/6/95 شروع کلاس‌ها
10/7/95 تا 13/7/95 حذف و اضافه
14/7/95 حذف واضافه با تاخیر
28/9/95 هفته ارزشیابی
11/10/95 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
4/10/95 حذف تک درس
15/10/95 پایان کلاسها
18/10/95 تا 3/11/95 امتحانات پایان نیمسال
13/11/95 مهلت ارسال نمره به آموزش
نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
9/11/95 تا 12/11/95 ثبت نام دانشجویان کارشناسی(ورودی 94 وماقبل)
13/11/95 ثبت نام با تاخیر
16/11/95 شروع کلاس‌ها
23/11/95 تا 26/11/95 حذف و اضافه
27/11/95 حذف واضافه با تاخیر
1/3/96 هفته ارزشیابی
13/3/96 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
6/3/96 حذف تک درس
17/3/96 پایان کلاسها
20/3/96 تا 5/4/96 امتحانات پایان نیمسال
15/4/96 مهلت ارسال نمره به آموزش