نشانی کانال انجمن علمی دانشجویی ریاضی :                   Telegram.me/math_umz معرفی اسامی انجمن علمی ریاضی :
 
دکتر افشین بابایی
   استاد مشاور انجمن علمی ریاضی
سیده الهام سادات
   دبیر انجمن
شیدا اصغری    عضو فعال
فاطمه آقاجانی
   عضو فعال
زهره عظیمی
   عضو فعال
سارا هراتی
   عضو فعال
سلیم باوندی
   علی البدل

مرتضی گلی

   علی البدل