نشانی کانال انجمن علمی دانشجویی ریاضی :                   Telegram.me/math_umz معرفی اسامی انجمن علمی ریاضی :
 (سه شنبه ٢ آذر ١٣٩٥)

دکتر افشین بابایی
   استاد مشاور انجمن علمی ریاضی
سلیم باوندی    دبیر انجمن
ایلیا ایزدی فر    عضو فعال
امانبخت شیر محمدلی    عضو فعال
درنا میر افضلی    عضو فعال
مینا ذبیحیان
   عضو فعال
مینا هنری    عضو فعال

مهدی اکبری

   عضو فعال