اعضای انجمن علمی آمار :

(95/10/26)


استاد مشاور : جناب آقای دکتر مهران نقی زاده

دبیر انجمن : خانم کوثر اوجانی


اعضای انجمن :

1- محدثه بختیاری

2- هانیه محمدی

3- حنانه علیزاده

4- مبینا امیر سلیمانی

5- فاطمه موسی پور

6- نوریه عالی خواه