مهران نقی زاده قمی

دانشکده ریاضی: آمار

تولد: 1360
محل تولد:  شهرستان بابل
مدیرگروه آمار دانشگاه مازندران