اطلاعیه ها
آخرین اخبار

مهرناز محمدپور
سرکار خانم دکتر مهرناز محمدپور

دانشکده علوم ریاضی

مدیر گروه آمار

 
Email: m.mohammadpour@umz.ac.ir