اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 

جناب آقای دکتر علی اصغر طالبی رستمی

 

مدیر گروه ریاضی محض

 
Email: a.talebi@umz.ac.ir

 

 

سمیه نعمتی فومشی

 

 

سرکار خانم دکتر سمیه نعمتی

 

مدیر گروه ریاضی کاربردی

 
Email: s.nemati@umz.ac.ir