اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

جناب آقای علی اصغر طالبی رستمی

متولد: 1347-بهشر
استاد یار

a.talebi@umz.ac.ir
عضویت ها و مسئولیت های اجرایی:
- عضو انجمن ریاضی ایران: ادامه دارد.1376

-دبیر علمی شیشمین کنفرانس ترکیبیات جبری ایران. دانشگاه مازندران 1392

داوری مقالات علمی در نشریات و سمینارهای مختلف