جناب آقای دکتر علی تقوی جلودار


متولد: 1337 - بابل
دانشیار
https://scholar.google.com/citations?user=MhfNuPcAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25927591900
عضویت ها و مسئولیت های اجرایی:
- عضو انجمن ریاضی ایران: ادامه دارد-1365
- رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان: 1370-1366
- رئیس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان: 1374-1370
- دبیر و عضو کمیته ارتقای دانشگاه گیلان: 1374-1370
- مدیر گروه ریاضی دانشگاه مازندران: 1390-1388، ادامه دارد-1395
- مدیر گروه پژوهشی مرکز ابرساختارهای جبری دانشگاه مازندران: ادامه دارد-1389
- عضو کمیته علمی نوزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، دانشگاه مازندران: 1389
- دبیر پنجمین سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردهای آن، دانشگاه مازندران: 1389
- عضو کمیته علمی ششمین سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردهای آن، دانشگاه اراک: 1390
- دبیر اولین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، دانشگاه مازندران: 1391
- سردبیر مجله Journal of Hyperstructures: ادامه دارد-1392
- رئیس پردیس خودگردان دانشگاه مازندران: 1395-1392
- عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ترکیبات جبری ایران، دانشگاه مازندران: 1392
- عضو کمیته علمی دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردهای آن، دانشگاه پیام نور مرکز تنکابن: 1393
- عضو هیئت مدیره انجمن سیستم های فازی ایران: ادامه دارد-1393
- عضو هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان مازندران: ادامه دارد-1393
- عضو کمیته علمی چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان: 1394
- عضو کمیته علمی دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، دانشگاه شیراز: 1394
- عضو کمیته علمی سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، دانشگاه فردوسی مشهد: 1395
- عضو کمیته علمی شانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستم های هوشمند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین: 1395
- داوری مقالات علمی در نشریات و سمینارهای مختلف
و...