اعضای انجمن علمی علوم کامپیوتر :

(1395/01/01)

 دکتر علی ولی نژاد

 استاد مشاور
 امیرحسین بابارحیم  دبیر انجمن
حسین   پوریزدانی  عضو فعال
 محمد حسین   غفارزاده 
 عضو فعال
فرانک     نبی پور  عضو فعال
مینو   صیادپور  عضو فعال

امیر حسین  نوید مقدم                                    عضو فعال