اعضای انجمن علمی آمار :

(95/10/26)


استاد مشاور : جناب آقای دکتر مهران نقی زاده

دبیر انجمن : خانم الهام میرزاجان زاده


اعضای انجمن :

1- هانیه محمدی

2- حنانه علیزاده

3- مبینا امیرسلیمانی

4- آریو  شیرسوار

5- سمیرا فخرمنش

6- علی رضا اکبری