اطلاعیه ها
آخرین اخبار

دبیر انجمن: محمد جعفرتبار

نایب دبیر انجمن: مانا شاهمرادی


اعضای شورای مرکزی:

محمد جعفرتبار

مانا شاهمرادی

مینا ذبیجیان

فاطمه بابکی

زینب خاکپور

محمدرضا آقابزرگی

مبینا محمدی

فائزه بابایی