گروه علوم کامپیوتر

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

تعداد پروفایل های موجود:6


 

احمد مرادی
احمد مرادی

دانشکده ریاضی:علوم کامپیوتر

رضا ندیمی
رضا ندیمی

دانشکده ریاضی:علوم کامپیوتر

عزیز اله ولی نژاد
علی ولی نژاد

دانشکده ریاضی:علوم کامپیوتر

روح اله یوسف پور
روح اله یوسف پور

دانشکده ریاضی:علوم کامپیوتر