گروه آمار

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

تعداد پروفایل های موجود:8

اکبر اصغرزاده نشلی
اکبر اصغرزاده نشلی

دانشکده ریاضی:آمار

معصومه اکبری لاکه
معصومه اکبری لاکه

دانشکده ریاضی:آمار

احمد پوردرویش حیدری
احمد پوردرویش حیدری

دانشکده ریاضی:آمار

افشین فیاض موقر
افشین فیاض موقر

دانشکده ریاضی:آمار

مهرناز محمدپور
مهرناز محمدپور

دانشکده ریاضی:آمار

سیدباقر میراشرفی لنگرودی
سیدباقر میراشرفی لنگرودی

دانشکده ریاضی:آمار

مهران نقی زاده قمی
مهران نقی زاده قمی

دانشکده ریاضی:آمار

سید محمد تقی کامل میرمصطفائی
سید محمد تقی کامل میرمصطفائی

دانشکده ریاضی:آمار