اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 

JCR نمایه 


لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2018

لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2017
لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2016

لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2015

لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2014

لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2013

لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2012

لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2011

لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2010

لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2009

لیست نمایه JCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2008

لیست نمایهJCR معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2007

 

نمایه SJR

(2013) Fehreste Nashriate SJR

(2014) Fehreste Nashriate SJR

(2015) Fehreste Nashriate SJR

(2016) Fehreste Nashriate SJR

(2019) Fehreste Nashriate SJR

 

 

نمایه ISC

لیست نشریات SCI 2018

 

مجلات نامعتبر و لغو اعتبار شده


فهرست مجلات Black list سال 96

 

 

 

مجلات معتبر اردیبهشت ماه 98

شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی

 

رتبه بندی و دسته بندی مجلات علمی 

 

سیاهه نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی

رتبه بندی و دسته بندی مجلات بر اساس سایت SJR

 

دسته بندی مجلات علمی (Subject categories-JCR 2010)