مراکز پژوهشی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

* مرکز ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی  *         http://rchfm.umz.ac.ir 

 تلفن : 01135345413

کارشناس : خانم معصومه صادقی