اطلاعیه ها
آخرین اخبار

      

 

برای دریافت فایل پی دی اف لطفا روی فایل مربوطه کلیک کنید

   دانلود : فرم_های_طرح_های_پژوهشی.rar                              حجم فایل 456 KB
   دانلود : قرارداد_هزینه_پرسنلی-گرنت.pdf                               حجم فایل 51 KB
   دانلود : قرارداد_هزینه_پرسنلی-گرنت.doc                              حجم فایل 26 KB
   دانلود : فرم_های_همایش.docx                                        حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم__پيشنهاد_تاليف_و_ترجمه.doc                               حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم_حراست_برای_متقاضیان_سفر_به_خارج_از_کشور.pdf         حجم فایل 321 KB
   دانلود : گزارش_علمي_كنفرانس_خارج.pdf                               حجم فایل 340 KB
   دانلود : گزارش_علمي_كنفرانس_خارج.doc                                حجم فایل 52 KB
   دانلود : پرسشنامه__شركت_در_كنفرانس_خارج.pdf                        حجم فایل 119 KB
   دانلود : پرسشنامه__شركت_در_كنفرانس_خارج.doc                         حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم_برگزاري_کارگاه_آموزشی_(1).pdf                         حجم فایل 160 KB
دانلود: صورتجلسه ارایه طرح پسا دکتری
 آیین نامه قطب های علمی
     گواهی تحویل و مصرف

 

   دانلود : آییننامه_گرنت.pdf           حجم فایل 1515 KB
   دانلود : اصلاحات_گرنت_.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : دستورالعمل_نحوه_بررسی_تخلفات_پژوهشی.pdf           حجم فایل 3845 KB