حوزه ریاست

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

هیأت رئیسه :

 
رئیس دانشکده: دکتر اله بخش
یزدانی چراتی 
 
تلفن :35302430-011  
 
Email : yazdani@umz.ac.ir
 

 

 

 

 

معاونت آموزشی دانشکده: دکتر افشین بابایی

تلفن:01135302430

 

                                   Email: babaei@umz. ac. ir                   

 معاونت پژوهشی دانشکده : دکتر مصطفی اسلامی
تلفن:01135302430
                                                                                                                                                                                                                                                           Email: mostafa.eslami@umz.ac.ir    

 

 
 
 
مدیر امور اداری دانشکده : نعمت طلایی

تلفن :35302415-011