نگاهی به انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

انجمن های علمی دانشکده

 

 

 

نگاهي به اهداف و كاركردها و وظايف انجمن هاي علمي دانشجويي

به منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه هاي كشور، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي فعاليت هاي جمعي علمي، همچنين بهره گيري از توانمندي و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري انجمن هاي علمي دانشجويي حوزه هاي مختلف دانش با حمايت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور طبق مفاد آيين نامه انجمن هاي علمي و دانشجويي دانشگاههاي كشور به فعاليت مي پردازند.


اهداف تشكيل و فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي انجمن هاي علمي عبارتند از:

 1. ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان، دانش آموختگان و بهره گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه
 2. افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليت ها
 3. حمايت از فعاليت هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش
 4. تحكيم پيوندهاي نظام آموزش هاي مختلف جامعه
 5. تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره گيري از توان علمي اعضاي هيأت علمي

فعاليت هاي علمي عبارتند از:

 1. نقد علمي، مناظره، هم انديشي و نشست هاي تخصصي
 2. مطالعات و پژوهش هاي علمي
 3. نشر و ترويج يافته هاي علمي
 4. فعاليت هاي كمك آموزشي

مصاديق و عرصه هاي فعاليت انجمن‌هاي علمي عبارتند از:

 1. برگزاري دوره‌هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاههاي تخصصي
 2. برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها، كنفرانس ها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)
 3. توليد و انتشار نشريه علمي، كتاب و نشريات الكترونيكي، نرم افزارهاي رايانه اي و فيلم هاي علمي آموزشي
 4. برنامه ريزي و اجراي بازديد هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري
 5. اطلاع رساني در خصوص كليه فعاليت هاي مرتبط با اهداف انجمن
 6. خلاقيت حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، هاي علمي، فعالي تهاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان