اطلاعیه ها
آخرین اخبار

مهران نقی زاده قمی

دانشکده علوم ریاضی: آمار

مدیرگروه آمار دانشگاه مازندران
  http://rms.umz.ac.ir/~mnaghizadeh/