ایمیل : Math-dean@umz.ac.ir
 
 
تلفن : 5342430-0112 و 5245993-0112
 
دورنگار: 5342432-0112
 
آدرس : بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران-کدپستی 95447-47416