ایمیل : Math-dean@umz.ac.ir
 
 
تلفن : 35302430-011 و 35345993-011 
 دورنگار: 35302432-011 
 آدرس : بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران-کدپستی 95447-47416